षिक्कागोनगर्यां 1885 तमे कर्मचारिभिः कृतस्य पथसञ्चलनस्य स्मृतावेव May मासस्य प्रथमदिनं विश्वे सर्वत्र विश्वकर्मचारीदिनत्वेन आघुष्यते। वृत्तिवेला अष्टघण्डापरिमितं भवतु तथा मध्ये विश्रमवेला च भवतु इत्यासीत् तेषाम् अपेक्षा। विश्वे सर्वत्र आघुष्यमाणः अयं दिवसः भागगृहीतृणां बाहुल्यत्वेन नितरां शोभते।