विश्वे बहवः क्षय(राजयक्ष्मा)रोगेण म्रियन्ते। ट्यूबरकुलोसिस् बासिलस् (tuberculosis bacillus) इति रोगाणोः कारणेनैव राजयक्ष्मा जायते। एषा कायसंक्रमणव्याधिः भवति अधिकश्चेत् मारकं च। अस्य रोगस्य प्रतिरोधप्रवर्तनानि एकत्रीकर्तुं रोगनिर्मार्जनाय च लोकजनानाम् उद्बोधनाय March 24 लोकराजयक्ष्मादिनत्वेन आचरन्ति।