अद्य विश्वजनसंख्यादिनम्। व्यक्ति – कुटम्ब – राष्ट्रादयः जनसख्यावर्धनमधिकृत्य, जनसंख्यानियन्त्रणमधिकृत्य च ज्ञातव्यमिति दिनाचरणस्यास्य मुख्योद्देश्यम्। जनसंख्यानियन्त्रणविषये अस्माकं चिन्ता, ज्ञानं, तदर्थं किं करणीयमित्यादि विषयेषु दिनेस्मिन् जागरूकाः भवामः।