1932 तमे वर्षे जोण् लोगि बेड् महोदयेन आधुनिकदूरदर्शनम् आविष्कृतम्। 1985 January प्रथमे दिनाङ्के एव भारतेषु दूरदर्शन् इति नाम्नि सम्प्रेषणम् आरभत।