नृत्तस्य सार्वलौकिकपरिष्कर्ता जिन् जोर्ज् नोवर् वर्यस्य जन्मदिनमेव लोकनृत्तदिवसत्वेन आघुष्यते। बाले इति कलारूपस्य पितामहः इति विख्यातः भवति नोवर् वर्यः। 1727 तमे वर्षे जनिमलभत। 1982 तः अन्ताराष्ट्रियनाटकसंघस्य आह्वानेन नृत्तदिनाचरणम् आरब्धम्।