युनस्को संस्थया May मासस्य तृतीयदिनाङ्कः विश्वपत्रिकास्वतन्त्रतादिनत्वेन आघुष्यते। लोकतन्त्रसंरक्षणे पत्रिकाकाराणां प्राधान्यं सर्वैरङ्कीकृतमिति अस्य दिनस्य प्राधान्यम्।