पारिस्थितिकसमस्यानाम् अवबोधनाय कर्मपद्धतीनाम् आसूत्रणाय च परिस्थितिदिनम् आचरति। 1972 तः ऐक्यराष्ट्रसभायाः नेतृत्वे विश्वे सर्वत्र परिस्थितिदिनम् आचरति। मनुष्याणाम् अनियन्त्रितजीवितक्रमेण ओसोण् दलस्य नाशः प्रतिदिनं वर्धते। तस्य संरक्षणार्थं वृक्षसंरक्षणं, वनविस्तृतीकरणं च करणीयमेव। आगोलतापनमिति समस्यायाः परिहारः वृक्ष एव। वृक्षारोपणेन वनवत्करणमेव लक्ष्यम्।