विश्वविख्यातस्य आङ्गलेयसाहित्यकारस्य विल्यं षेक्स्पियर् महोदयस्य जन्मदिनं विश्वपुस्कदिनत्वेन आचरति। पुस्तकपठनस्य आशयप्रचरणमेव मुख्योद्देश्यम्। ओथल्लो, किङ् लियर्, जूलियस् सीसर् इत्यादिनां चत्वारिंशदधीकानां नाटाकानां कर्ता भवति षेक्स्पियर् महोदयः।