अस्य युगस्य महामारिः इति विशिष्यते प्रमेहरोगः। प्रतिवर्षं November 14 दिनाङ्के रोगप्रतिरोधसन्देशं दातुं प्रमेहदिनम् आचरति। प्रमेहरोगप्रतिरोधाय इन्सुलिन् नामक मूलकस्य आविष्कर्तृषु एकः भवति फेडरिक् बान्टिङ् महोदयः। तस्य जन्मदिनमेव प्रमेहदिनत्वेन आचरति।