मत-जाति-वर्ग-वर्णभेदभावान् विहाय उदात्तादर्शरूपीकरणं दिनाचरणस्यास्य लक्ष्यम्। दिनेस्मिन् 193 अङ्गराष्ट्रेषु विविधाः कार्यक्रमाः आयोजयन्ति। प्रकृत्यां सर्वे चराचराः स्वस्य सहजाः सन्ति इति भावनायाः जागरणम् अस्य दिनाचरणस्य लक्ष्यं भवति।