एतत् तु न मूर्खाणां दिनम्। किन्तु आत्मविमर्शनस्य दिनम् भवति। अस्माभिः स्वयंकृतानां मूर्खत्वानां स्मरणार्थं एकं हास्यदिनम्।