यू. एन्. संस्थया 1980 वर्षादारभ्य प्रतिवर्षं दिनेस्मिन् विश्वविनोदयात्रादिनत्वेन आचरति। विनोदयात्रायाः प्रयोजनानि, प्राधान्यं, सामूहिक – सांस्कृतिक – वित्त – राष्ट्रीयमूल्यानाम् अवबोधनम् च मुख्योद्देश्यम्।