मनुष्यसृष्टिषु अद्वितीयं भवति विमानम्। लघुदूरगामिनि विमानादारभ्य चन्द्रयानपर्यन्तं मनुष्याणां व्योमयानपारम्पर्यम् अनुदिनं वर्धते। विंशतितमशतके एव अस्य प्रारम्भः दृश्यते चेदपि अस्य चिन्तायाः कालः आदिकाव्यादारभ्य भवति। रामायणे विमानस्य वर्णना दृश्यते, ततः तदानींतन काले विमानस्य चिन्ता अथवा अशयः आसीतिति अनुमातुं शक्यते। व्योमयानशास्त्रस्य आधुनिकस्थानं वर्णनाधीतं भवति। व्योमयानस्य इतिहासस्मरणार्थं व्योमयानदिनम् अधुनापि आचरति।