विश्ववैज्ञानिकदिनम्। विज्ञानं विश्वशान्तये विकसनाय च इति सन्देशेन 2001 तमे वर्षे युनस्को संस्थायाः निर्देशत्वेन विश्वशास्त्रदिनम् आचरति। विज्ञानाध्ययनेन विश्वप्रसिद्धानां वैज्ञानिकानां समादरः अपि अस्य दिनाचरणस्य उद्देश्यम्।