1995 तमे वर्षे युनेस्को सामान्यसभायाः निर्देशेन दिनमिदमाचरति। विश्वे सर्वत्र जनेषु मानविकता, स्वातन्त्र्यं, पुरोगतिः, सुविधाः च प्रापणीयाः इत्यस्ति दिनाचरणस्यास्य मुख्योद्देश्यम्।