जनानां अर्ब्बुदरोगस्य अवबोधनार्थं उचितसमये रोगसाध्यतानिर्णयार्थं प्रतिरोधप्रवृर्तीनां प्रोत्साहनार्थं तथा चिकित्साविधीनां सम्यक् ज्ञानार्थं च दिनोयं आचर्यते । The International Union Against Cancer इति संस्थया 2006 वर्षात् आरभ्य दिनस्यास्य आचरणं संपाद्यते संपूर्विणे विश्वे।