विश्वे विपण्याः स्वाधीनं यदा सशक्तं जातं तदा उपभोक्तुः वञ्चना अपि आरब्धा । ऐक्यराष्ट्रसभाया उपभोक्तुः संरक्षणं, सुरक्षितत्वं, विध्याभ्यासः इत्यादीनां बोधनाय प्रचारणाय च विश्वे दिनमिदं विश्व-उपभोक्तृ अधिकारदिनत्वेन आचर्यते।