विश्वे सर्वत्र व्याप्यमानस्य एइट्स् इति महाव्याधेः प्रतिकरणस्य शक्तीकरणमेव अस्य दिनाचरणस्य उद्दश्यम्। लोकारोग्यसभया ऐक्यराष्ट्रसभया च 1988 डिसंबर् प्रथमदिनाङ्कादारभ्य विश्व एइट्स् दिनम् आचर्यते।