इन्टर् नाषणल् ओर्गनैसेषन् फोर् स्टान्डार्डैसेषन् (ऐ. एस्. ओ.) संस्थायाः आरम्भदिनमेव इदम्। 1946 October 14 तमे दिनाङ्के लण्डन् नगरे संस्थायाः प्रथम सम्मेलनं प्राचलत्। स्विट्सर्लान्टे जनीवा नगरे संस्थायाः अस्य आस्थानं वर्तते। प्रायः 123 राष्ट्राणाम् अङ्गत्वम् अत्र  अस्ति।