भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्म भाद्रपदमासस्य अष्टमी तिथौ रोहिणी नक्षत्रे अभवत्। विश्वे सर्वत्र  दिनमिदं पवित्रतया आघुष्यते। श्रीकृष्ण धर्मस्य भगवद्गीतायाः च प्रसक्तिः  सर्वत्र अनुदिनं प्रवर्धमाना दृश्यते ।