श्रावणमासस्य पूर्णिमा तिथौ संस्कृतदिनम् आचर्यते। 1969 वर्षे संस्कृतदिनाचरणं प्रारब्धम्। अनन्तरं 2000-2001 प्रारभ्य सः सप्ताहः यस्मिन्  श्रावणपूर्णिमा तिथिः आपततिः संस्कृतसप्ताह इति प्राचारमाप्तम्। इदानीं देशे विदेशे च अयं सप्ताहः महत्प्राधान्येन आचर्यमाणः अस्ति ।