समुद्रस्य तथा समुद्रजीवीनां च संरक्षणाय दिनमिदमाचरति। नानाविधेभ्यः समुद्रमलिनीकरणेभ्यः समुद्रस्य रक्षणाय एकं दिनमावश्यकमिति 1992 तमे आयोजिते भौमसङ्गमे निर्णीतम्। समुद्रं समुद्रसम्पदश्च संरक्षणीयमिति दिनाचरणस्यास्य मुख्योद्देश्यम्।