जूलै मासस्य प्रथमशनिवासरः सहकारिदिनत्वेन आचरति। परस्परसहकरणेन विश्वस्य प्रगतिरिति चिन्ता एव दिनाघोषस्यास्य प्रसक्तिः। सहकरणाशयस्य पिता इति विख्यातः भवति रोबर्ट् ओवन्।