युनस्को संस्थया दिनमिदम् आघुष्यते। वैविध्यानि सन्त्यपि एकलोकचिन्ताधारायां सांस्कृतिकसमन्वयः आवश्यक इति मुख्योद्देश्यम्।