समूहे विद्यमानानां दारिद्र्य – अनुद्योगित – निराकृतिः इत्यादिविषयाणां समुचित परिहाराय तेषां निवारणार्थं च यू.एन् 2009 तः दिनमिदमाचरति।