विश्वे सर्वत्र स्तन्यपानं शिशूनां कृते कियत् मुख्यमिति अवबोधनाय आगस्त् 1 – 7 स्तन्यपानसप्ताहत्वेन आचर्यते। विश्वस्वास्थ्यसंघटना ऐक्यराष्ट्रशिशुक्षेमसमिति इत्येतयोः निदेशनेन वाराचरणमिदं प्रचलति।