हिन्दिभाषायाः प्रचरणाय, अस्याः मूल्यानां, संस्काराणां च संरक्षणाय   दिनेस्मिन् हिन्दिदिनम् आघुष्यते। 1949 September 14 एव भारतस्य देशीयभाषारूपेण हिन्दिभाषा अङ्गीकृता।