सर्वनाशकरस्य आणवायुधस्य प्रथमप्रयोगः 1945 आगस्त् 6 दिनाङ्के जप्पान् राष्ट्रस्य हिरोषिमायाम् अभवत्। अमेरिक्कादेशेन कृते दारुणे सम्भवे सार्धैकलक्षजनाः मारिताः।