विश्वप्रसिद्धः कूटियाट्टकलाकारः भवति अयम्। मानवराशेः अमूल्यं पैतृकमिति युणेस्को संस्थयापि अङ्गीकृतस्यास्य कलारूपस्य प्रचाराय बहुप्रयत्नं कृतवानयम्।