केरलस्य सामाजिकपरिष्कर्तृषु मुख्यः अयङ्काली महावर्यः सामाजस्य उच्चनीचत्वव्यवस्थां प्रति बहुविधप्रतिरोधप्रवर्तनानि अकरोत्। साधुजनपरिपालनयोगस्य स्थापकः नेता च आसीत्।