केरळे अधःकृतानाम् उन्नमनाय प्रवर्तितेषु समाजसेवकेषु अन्यतमः प्रमुखः आसीदयम्। 1907 वर्षे साधुजनपरिपालनयोगं स्थापयित्वा प्रवर्तनमारब्धवान्। उत्तमशिक्षया एव मोचनं साध्यम् इत्यासीत् तस्य मतम्।