पेन्सिलिन् पर्यवेषकः 1945 वर्षस्य वैद्यशास्त्रनोबल्-पुरस्कारजेता चासीत् अलक्साण्डर् फ्लेमिङ्। विंशति तमशतकस्य 100 महाव्यक्तिषु एकः इति टैम् मासिक्या पुरस्कृतः।