भारतीयः प्रमुखः उद्योगी तथा विप्रो संस्थायाः अध्यक्षः आसीत्। 2011 वर्षे पद्मभूषण् पुरस्कारेण सम्मानितः। 1995 तः 2005 पर्यन्तम् फोब्स् मासिकीद्वारा भारतस्य उन्नतः धनिकः इति प्रख्यापितः।