विश्वचलच्चित्रक्षेत्रे प्रसिद्धः देयीयान्तर्देशीयपुरस्कारजेता चलच्चित्रसंविधायकः भवति अटूर् गोपालकृष्णः। कैरल्यां नवतरङ्गचलच्चित्रस्य आविष्कारः अस्य स्वयंवरम् इति चलच्चित्रेणैव आरब्धः। दादा साहेब् फाल्के पुरस्कारणायं सम्मानितः।