भारतस्य विख्यातः शिक्षाविचक्षणः, अमर् चित्रकथायाः आविष्कर्ता, चित्रकथाकारः चासीत् । अयं भारतस्य वाल्ट् डिस्नी इति नाम्नापि प्रसिद्धः।