भारतस्य अष्टमः राष्ट्रपतिरासीत् रामस्वामी वेङ्कट्टरामन्। 1987 तः 1992 पर्यन्तं राष्ट्रपतिः आसीत् आर् वेड्कट्टरामन्। तमिल्ननाड् राज्यस्य उद्योगवत्करणस्य शिल्पी च भवति।