भारतीया विख्याता गायिका इयं लता मङ्केष्कर् महोदयायाः सोदरी च भवति। तया द्वादशसहस्राधिकानि गीतानि आलपितानि। बहवः पुरस्काराः प्राप्ताः।