दाक्षिणात्यः प्रमुखः सङ्गीतसंविधायकः गायकः गानरचयिता च भवति इलयराजा। तमिल् नाट् राज्ये चेन्नै देशीयः अयम् उपपञ्चसहस्रं गीतानां सङ्गीतसंविधानं कृतवान् 2012 तमे केन्द्रसङ्गीतनाटक – अकादमि पुरस्कारेण सम्मानितः।