भारतीयः साङ्केतिकशास्त्रज्ञः भवति ई. श्रीधरः। दिल्लि भूगर्भरेलयानमार्गः, कोङ्कण् रेलमार्गः, डल्ही मेट्रो, पाम्पन् सेतोः पुनर्निर्माणम् इत्यादीनां निर्माणेन विश्वप्रिथितोयं मेट्रो मान् इति नाम्नापि विख्यातः।