मलयालकविः पण्डित च आसीत् अयं महाकविः। मलयालसाहित्ये कवित्रयेष्वेकः आसीत्। तिरुवितांकूर् सर्वकारस्य मुख्य सचिवः आसीत्।