अमेरिक्कायाः षोडशतमः राष्ट्रपतिः आसित् एब्रहां लिङ्कण्।स्वशासनकाले देशे दास्यवृत्तिनिवारणाय कृतभूरिपरिश्रमः अभूदयम्।