भारतीय चलच्चित्ररङ्गे प्रमुखः गायकः, नटः, सङ्गीतसंविधायकः, निर्माता भवति बालसुब्रह्मण्यः। पद्मश्री, पद्मभूषण् इत्यादयः अनेके पुरस्काराः प्राप्ताः।