प्रशस्तः तमिल् कविः तथा गानरचयिता अयं कवियरस् (कविषु राजा इत्यर्थः) साहित्याकादमी पुरस्कारजेता भवति। तने जन्मनाम मुत्तय्या इत्यासीत्। 1981 तमे वर्षे दिवङ्गतः।