फ्रान्स् देशीयः प्रसिद्धः कार्टूणिस्ट् भवति अयम्। चार्ली हेब्दो इति विश्वप्रसिद्धहास्यसाप्ताहिक्याः कार्यालये 2015तमे वर्षे जनुवरिमासस्य सप्तमदिनाङ्के सञ्जाते आतङ्गवादिनाम् आक्रमणे अस्य जीवहानिः अभवत्।