संस्कृत – मलयालभाषाशास्त्रज्ञः, लेखकः, प्रमुखः साहित्यविमर्शकः च आसीत्। कालिदासकृतीनां मलयालगद्यपरिभाषा अनेन महाभागेन लिखितमस्ति। भारतपर्यटनम् इति ग्रन्थाय मद्रास् सर्वकारस्य पुरस्कारः प्राप्तः, कल जीवितं तन्ने इति कृतये केन्द – केरल – साहित्य – अकादमि पुरस्कारौ प्राप्तौ।