भारतीयः प्रसिद्धः वयलिन् वादकोयं तमिल् नाटु राज्ये जनिमलभत। भारतसर्वकारेण पद्मश्री पुरस्कारेण सम्मानितः। कलैमामणी पुरस्कारः, आकाशवाणीपुरस्कारः, सङ्गीतनाटकअकादमीपुरस्काऱः चानेन प्राप्तः।