मलयालकविः समाजपरिष्कर्ता तत्त्वज्ञानी च आसीत् कुमारनाशान्। श्रीनारायणगुरुदेवस्य स्वाधीनततया आशान् महाभागः सामूह्यविषये श्रद्धालुः आसीत्।