स्वतन्त्रतासङ्ग्रामनायकत्वेन भारतस्य राजनैतिकक्षेत्रे आगतः अयं जवहरलाल् नेहरू महोदयस्य सहचारी आसीत्। स्वतन्त्रतासङ्ग्रामनायकः आसीत्। 1976 तमे भारतरत्नापुरस्कारेण सम्मानितः।