सुप्रसिद्धः संस्कृतपण्डितः लेखकः अध्यापकः च आसीदयं महानुभावः। केरलसर्वकारस्य सर्वोन्नतसाहित्यपुरस्कारः एषुत्तच्छन् पुरस्कारः 1999 तमे वर्षे अनेनैव प्राप्तः। मणिदीपम्, कलालोकम्, इत्यादयः तस्य कृतयः।