दक्षिणभारतीय  संस्कृतपण्डितेषु अन्यतमः कुञ्जिकुट्टन् तम्पुरान् कोडुङल्लूर् राजवंशे जन्मप्राप्तवान्  । केरलव्यासः इति प्रसिद्धः कुञ्जिकुट्टन् तम्पुरान् वेदव्यासविरचितस्य सपादैकलक्षश्लोकात्मकस्य   महाभारतस्य   छन्दोबद्धानुवां कैरल्याम् अकरोत्।